Адвокатски услуги, адвокатска кантора - Бургас

Online въпрос

Консултация тносно начина, по който нашето право урежда различни правни аспекти... Правен въпрос

Online консултация

Консултация може да бъде дадена във връзка и по повод на конкретен юридически казус... Правна консултация

Online регистрация

- Пререгистрация в търговския регистър;
- Регистрация на ЕООД/ООД; Регистрация/пререгистрация в търговския регистър

Юридически услуги

Адвокатска кантора гр. Бургас. адвокат гр. БургасПредлаганите от адвокатска кантора „Желязкови” юридически услуги обхващат предоставянето на консултации и оказването на правна защита в трите основни правни дяла – гражданско, наказателно и административно право. Услугите се предоставят под формата на устни или писмени консултации, изготвяне на документи, както и осъществяване на представителство и защита пред административни и съдебни органи по граждански, наказателни, административни и административно-наказателни дела, както и в нотариални и съдебно-изпълнителни производства.

В кръга на юридическото обслужване, предлагано от адвокатска кантора „Желязкови” влизат следните примерно изброени услуги:

НАКАЗАТЕЛНО И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Стремежът да улесняваме клиентите си при решаването на възникнали въпроси от юридически характер ни е довел до решението за предлагане на все по-голяма част от услугите чрез интернет. Докато за някои от тях това може да бъде реализирано лесно, личния контакт при предоставянето на други услуги по-трудно може да се избегне. Въпреки това намерението ни е да работим усилено в посоката на разширяване на кръга на предлаганите онлайн услуги.